Zvolení nového předsedy výboru

Dne 3. 4. 2018 oznámil pan Mgr. Pavel Juroško členům výboru své odstoupení z funkce předsedy výboru. V souladu se stanovami Společenství končí tato funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.

Dne 12. 4. 2018 proběhla schůze výboru, kde členové výboru vzali odstoupení Mgr. Pavla Jurošky z funkce předsedy výboru na vědomí a byl zvolen nový předseda výboru pan Petr Koudela.